CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB.

Condicions que regulen l’ús de la web que aquesta empresa ofereix als usuaris d’Internet. La seva utilització suposa per l’usuari l’acceptació plena de les condicions generals comprometent-se a actuar de conformitat amb la llei. L’usuari que contracti serveis a través de la present web declara que es major d’edat.

L’usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i adequada les contrasenyes que li puguin ser designades per accedir a determinats espais de la Web, evitant-ne l’accés a persones no autoritzades.

L’usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d’aquest lloc Web, sigui amb l’ús o no de contrasenyes, respecte al propi Usuari o facilitat aquest ús per ell a tercers.

ADQUISICIÓ DE PRODUCTES I/O SERVEIS PER MITJA DE LA WEB.

L’Usuari, des de aquesta pagina Web, té, accés a informació sobre productes i/o serveis i pot realitzar compres i/o reserves dels esmentats productes i serveis.

La venda de aquest productes i/o serveis per mitja d’aquesta Web es portarà a terme per TOTSOM les seves dades figuren al peu de pagina del present document.

Els fabricants i/o proveïdors  dels productes i/o serveis oferts, (quan aquests no siguin fabricats o realitzats directament per TOTSOM) dins de l’àmbit de les seves obligacions seran responsables davant de l’usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent i dels termes i condicions de venta de cada un dels productes i/o serveis que es comprin o contractin, sense que per part de TOTSOM s’assumeixi cap obligació ni responsabilitat  respecte d’aquells productes i/o serveis que no presti directament.

PRIVACITAT

D’acord  amb la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”, així com amb la “Ley Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal” i altres legislacions aplicables, l’usuari determina lliure i voluntàriament si desitja facilitar les dades personals que se l’hi puguin requerir i autoritza expressament que les mateixes siguin objecte de tractament per atendre les seves consultes, per l’enviament d’ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitja (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitja telemàtic), propi o de tercers, per i amb les limitacions establertes per la llei.

TOTSOM garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades que l’hi siguin facilitades per l’usuari, que no estaran  disponibles per a terceres persones.

L’hi informem que, si ho desitja, està en el seu dret de conèixer les dades que tenim referent a vostè, que les modifiquem, o que els esborrem de la nostra base de dades. Per a qualsevol modificació  caldrà que es posi amb contacte amb TOTSOM a través del la nostra adreça de e-mail.

L’ús de cookies (dades en format text que es guarden en l’ordinador de l’usuari) s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gracies als cookies, resulta possible reconèixer als usuaris registrats sense que tinguin que registrares en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per ells. L’usuari te l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. (Llegeixi més en la nostra política de cookies).

ÚS DE LA WEB

Aquesta Web es única i exclusivament per ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, copia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació amb fi comercial o no. Vostè  es compromet a no utilitzar aquest lloc Web per a fins il·legals o prohibits.

En particular, l’Usuari del lloc Web accepta que únicament utilitzarà el lloc Web per ell  i que els productes i/o serveis adquirits a través del lloc Web seran per ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar. L’Usuari no revendrà productes i/o serveis adquirits a través d’aquest lloc Web a altres persones.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

TOTSOM ofereix aquesta Web tal i com  es presenta, pot contenir imprecisions o errades. TOTSOM no ofereix garanties de cap tipus sobre el funcionament de la Web, de la informació, contingut, software, materials o productes inclosos.

Dins de la Web  poden realitzar-se enllaços (links) a altres pàgines de les que TOTSOM no en te control i no es fa responsable del seu contingut.

L’ inclusió de vincles o enllaços a altres llocs Web no implica que es promocioni, avali, garanteixi o recomani aquesta Web. Els vincles o enllaços que inclou la Web únicament son oferts com a referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des de ells.

En  la mesura que ho permeti la legislació aplicable, TOTSOM queda exonerada de qualsevol garantía, inclosa entre altres, la garantia de comerciabilitat e idoneïtat per a un fi determinat.

Així mateix, no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui derivar-se de l’ús d’aquesta Web, inclosos els danys directes i indirectes.

TOTSOM no assumeix cap responsabilitat  per la falta de veracitat, actualització i precisió  de les dades o informacions sobre les ofertes, productes i/o serveis, preus, característiques i altres dades i informacions rellevants dels productes i/o serveis oferts en la Web pels proveïdors i/o fabricants. De la mateixa manera, s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del incompliment  o compliment defectuós per proveïdors i/o fabricants de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venta de cadascun dels productes i/o serveis que es contractin a través de la Web.

Si es derivaren deficiències en els productes i/o serveis contractats des de la Web per circumstancies no previsibles o no solucionable per TOTSOM o si fos impossible el compliment d’alguna de les prestacions pactades, el client renuncia a presentar qualsevol tipus de reclamació contra TOTSOM per aquestes deficiències o incompliments, a menys que quedi demostrada la falta de diligencia professional.

LEGISLACIÓ Y JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre l’Usuari i TOTSOM es regiran per la legislació Española. El incompliment de totes o alguna de les presents condicions donarà lloc a la resolució de la relació contractual. Ambdues parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la provincia de LLeida.

TOTSOM es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en aquesta Web, així com en aquestes condicions Generals.

IDENTITAT DEL TITULAR D’AQUEST LLOC WEB

En compliment de la “Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, es  comunica que el titular dels dominis:  www.totsom.es, www.totsom.com, www.totsom.cat  i www.totshop.es son propietat de:

Oriol Torruella Soro NIF 78088622B www.totsom.com

C/ Sant Jaume. 101 3º  cp. 25100 Almacelles (Lleida)

Telèfon:   973 741 798