Avis Legal

Condicions que regulen l’ús de la Web que aquesta empresa ofereix als usuaris d’Internet. La seva utilització suposa per a l’usuari l’acceptació plena de les condicions generals comprometent-se a actuar de conformitat amb la llei. L’Usuari que contracti serveis a través de la present Web declara que és major d’edat.

L’Usuari es fa responsable de tractar de manera confidencial i adequada les contrasenyes que li poguessin ser designades per a accedir a determinats espais de la Web, evitant l’accés a persones no autoritzades.

L’Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d’aquest lloc web, sigui amb l’ús o no de contrasenyes, respecte al propi usuari o facilitat aquest ús per ell a tercers.

L’Usuari declara que tota la informació subministrada per ell, quan li sigui requerida durant l’ús de la Web, és veritable, completa i precisa, i es compromet a tenir-la actualitzada

ADQUISICIÓ DE PRODUCTES I/O SERVEIS A TRAVÉS DE LA WEB

L’Usuari, des d’aquesta pàgina Web, té accés a informació sobre productes i/o serveis, i pot realitzar compres i/o reserves d’aquests productes i/o serveis.
La venda d’aquests productes i/o serveis a través d’aquesta Web es durà a terme per TOTSOM les dades del qual figuren al peu del present document.

Els fabricants i/o proveïdors d’aquests productes i/o serveis, quan aquests no siguin fabricats o proveïts directament per TOTSOM dins de l’àmbit de les seves obligacions seran responsables enfront de l’Usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cadascun dels productes i/o serveis que es comprin o contractin, sense que per TOTSOM s’assumeixi obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells productes i/o serveis que no presti directament.

PRIVACITAT

Conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable, L’usuari determina lliure i voluntàriament si desitja facilitar les dades personals que se li puguin requerir, i autoritza expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per a atendre les seves consultes, per a l’enviament d’ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic), propi o de tercers, per i amb les limitacions establertes per la llei.

TOTSOM garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades que li facilita l’usuari, que no estaran disponibles per a terceres persones.

L’informem que, si ho desitja, està en el seu dret de conèixer les dades que tenim sobre vostè, que els modifiquem, o que els esborrem de la nostra base de dades. Per a això, haurà de contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça d’e-mail.

L’ús de cookies (dades en format text que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari) s’associa únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer als Usuaris registrats sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. (Llegeixi més en la nostra política de cookies)

ÚS DE LA WEB

Aquesta Web és únic i exclusivament per a ús personal dels Usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació amb finalitats comercials o no. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits.

En particular, l’Usuari del lloc web accepta que únicament utilitzarà el lloc web per a si i que els productes i/o serveis adquirits a través del lloc web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per a actuar. L’Usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

TOTSOM ofereix aquesta Web com es presenta, podent contenir imprecisions o errates. TOTSOM no ofereix garanties de cap classe sobre el funcionament de la Web, de la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos.
Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres pàgines respecte dels quals TOTSOM no té control i del contingut del qual no es fa responsable.
La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que promocioni, avali, garanteixi o recomani aquesta Web. Els vincles o enllaços que inclou la Web únicament són oferts com a referències informatives sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des d’aquests.

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, TOTSOM queda exonerada de qualsevol garantia, inclosa entre altres, la garantia de comerciabilitat i idoneïtat per a un fi determinat. Així mateix, no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l’ús d’aquesta Web, inclosos els danys directes i indirectes.

TOTSOM no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, actualització i precisió de dades o informacions sobre les ofertes, productes i/o serveis, preus, característiques i altres dades i informacions rellevants dels productes i/o serveis oferts en la Web pels proveïdors i/o fabricadors. D’igual forma, s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment o compliment defectuós per proveïdors i/o fabricadors de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cadascun dels productes i/o serveis que es contractin a través de la Web.

Si es derivessin deficiències en els productes i/o serveis contractats des de la Web per circumstàncies no previsibles o no solucionables per TOTSOM o si fos impossible el compliment d’alguna de les prestacions pactades, el client renuncia a presentar qualsevol tipus de reclamació contra TOTSOM per aquestes deficiències o incompliments, tret que quedi demostrada la falta de diligència professional.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre l’Usuari i TOTSOM es regiran per la legislació espanyola. L’incompliment de totes o alguna de les presents condicions donarà lloc a la resolució de la relació contractual. Totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la província DE LLEIDA.

TOTSOM es reserva el dret a fer canvis en qualsevol moment en aquesta Web, així com en aquestes Condicions Generals.

IDENTIDAT DEL TITULAR D’AQUEST LLOC WEB

En compliment de la llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es comunica que el titular del domini www.totsom.es és propietat de:

  • Oriol Torruella Soro
  • NIF 78088622B
  • C/ Sant Jaume. 101 3º cp. 25100
  • Almacelles (Lleida)
  • Telèfon: 973 741 798